Opvang: veelgestelde vragen (3)

Op welke voorzieningen heeft een slachtoffer die gebruik maakt van de verblijfsregeling mensenhandel, recht?

Slachtoffers in de bedenktijd

Meerderjarige slachtoffers die gebruik maken van de bedenktijd, worden bij voorkeur opgevangen in de  Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). Plaatsing in de COSM-opvang loopt via CoMensha. Daarnaast hebben deze slachtoffers in de bedenktijd op grond van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) recht op een maandelijkse toelage ter hoogte van de Nederlandse bijstandsuitkering (uitgekeerd door het COA). Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en bijstand vermelde normbedragen. Deze toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten.

Slachtoffers met tijdelijke verblijfsvergunning voor de duur van het opsporings- en vervolgingsonderzoek

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben slachtoffers met een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de verblijfsregeling mensenhandel recht op dezelfde opvang als Nederlandse slachtoffers. Slachtoffers met een dergelijke verblijfsvergunning, mogen daarnaast op grond van de Wet arbeid vreemdelingen werken of een opleiding volgen. Indien nodig hebben ze op grond van artikel 11, lid 2 Participatiewet recht op bijstand.