Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland verenigt organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Wat kan Jeugdzorg Nederland betekenen?

Heeft u zorgen over of zoekt u hulp voor een (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel / loverboys dan kunt u Veilig Thuis bellen via 0800-2000. In crisissituaties kan de politie ook een melding doen of een jongere helpen die acuut geplaatst moet worden. Ook kan een (vermoedelijk) slachtoffer via een verwijzing van een wijkteam of huisarts bij de bij Jeugdzorg Nederland aangesloten jeugdhulporganisaties terecht komen. Op de website van Jeugdzorg Nederland (www.jeugdzorgnederland.nl) zijn de contactgegevens te vinden van organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

Organisaties voor jeugdhulp bieden (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel / loverboys opvang en behandelingen. Aansluiten bij de behoeften en de belevingswereld van de jeugdige staat hierbij centraal. Er is aandacht voor socialisatie en de rollenpatronen en machtsverhoudingen die hierbij een rol spelen. Ouders en het sociaal netwerk worden altijd betrokken. Daarnaast maken de jeugdhulporganisaties een grondige veiligheidsanalyse voor het slachtoffer (ook in samenwerking met ketenpartners) en bijvoorbeeld de politie.

De Gecertificeerde Instellingen, die aangesloten zijn bij Jeugdzorg Nederland, voeren maatregelen uit die door de kinderrechter zijn opgelegd. De rechter kan besluiten dat kinderen of jongeren bescherming nodig hebben. Ze komen dan via de Gecertificeerde Instelling onder toezicht of voogdij. Een overzicht van de gecertificeerde instellingen vindt u hier: http://jeugdzorgnederland.nl/onze-leden/