Gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel. Een gemeente staat voortdurend met verschillende ketenpartners in contact en kan bestuurlijke middelen inzetten om mensenhandel aan te pakken.

Bestuurlijke aanpak

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aanpak van mensenhandel. De gemeente kan in het proces van het verlenen van vergunningen barrières opwerpen tegen mensenhandel. De inzet van BIBOB is hier een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast kunnen medewerkers van de gemeente een belangrijke rol vervullen in het herkennen van signalen van mensenhandel, bijvoorbeeld bij de dienstverlening aan burgers en bij controle in het kader van handhaving en toezicht. Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van mensenhandel is een referentiekader “Basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel” beschikbaar https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/bestuurlijke-aanpak-mensenhandel-digitaal.pdf. Het basisniveau adviseert binnen de gemeente een functionaris aan te wijzen, die fungeert als contactpersoon voor de bestrijding van mensenhandel. Deze functionaris is bekend met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel en met de instanties waar slachtoffers van mensenhandel terecht kunnen. De wijze waarop gemeenten deze rol invullen verschilt, van slechts contactpersoon tot ketenregisseur. In verschillende gemeenten voert de gemeente bijvoorbeeld de ketenregie over de aanpak van loverboyproblematiek. Zie ook de pagina Loverboys van het CCV voor meer informatie.

Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp

De gemeente is op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het opvang- en zorgaanbod in de gemeente. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Centra Veilig Thuis, gericht op ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder ook slachtoffers van loverboys kunnen vallen. De centrumgemeenten hebben afspraken gemaakt over centrale inkoop van specialistische functies in de Vrouwenopvang, waaronder de opvang van slachtoffers van loverboys. Daarnaast bieden jeugdhulpinstellingen opvangplekken voor minderjarige slachtoffers van loverboys.

Inschrijving in Basisregistratie Personen

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid bij die slachtoffers, die ingeschreven staan in hun gebied. Met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel die niet staan ingeschreven in een gemeente, worden door de gemeenten momenteel afspraken gemaakt: zij zullen in principe worden ingeschreven in de gemeente waar zij zijn aangetroffen.