Dienst Terugkeer & Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.

Wat kan Dienst Terugkeer & Vertrek betekenen?

De DT&V werkt persoonsgericht, zeker in het geval van kwetsbare groepen zoals slachtoffers mensenhandel. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners, beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.

Wanneer een slachtoffer mensenhandel met of zonder rechtmatig verblijf Nederland wilt verlaten, maar niet over de juiste reisdocumenten beschikt, kan de DT&V assistentie verlenen bij het verkrijgen van dergelijke documenten. Als het een persoon zelf niet is gelukt om bij zijn of haar ambassade of consulaat een reisdocument te bemachtigen dat nodig is voor terugkeer, kan de DT&V namens de vreemdeling bemiddelen. Om dit proces te starten, dient de vreemdeling een verzoek om bemiddeling bij de DT&V in. Zie ook https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/VertrekuitNederland/Zelfstandigvertrek/Bemiddelingsverzoek/index.aspx

Over het algemeen is van een vreemdeling al vóór hij met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in aanraking komt duidelijk of hij slachtoffer is van mensenhandel. Dat neemt niet weg dat de regievoerder altijd alert blijft op signalen van de betrokken vreemdeling, of van derden, waaruit zou kunnen blijken dat de vreemdeling slachtoffer is van mensenhandel. Indien vermoed wordt dat een vreemdeling slachtoffers is van mensenhandel, wordt die persoon geïnformeerd over de Verblijfsregeling Mensenhandel.

Hoe kan ik in contact komen met Dienst Terugkeer & Vertrek?

U kunt de DT&V bereiken door een e-mail te sturen naar info@dtv.minvenj.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dtenv.nl.

Dienstenaanbod Dienst Terugkeer & Vertrek

  • Ondersteuning bij terugkeer naar land van herkomst
  • Praktische ondersteuning