Disclaimer Wegwijzer Mensenhandel

Deze website wordt u aangeboden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en CoMensha.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Wegwijzer Mensenhandel (hierna: “deze website”). Door het gebruik van de website aanvaardt de bezoeker (hierna: “Gebruiker”) deze voorwaarden.

Gebruik

De Gebruiker mag de website en de informatie, gegevens en overige content die het Ministerie van Justitie en Veiligheid en derden op de website aanbieden (hierna gezamenlijk: “Content”) uitsluitend raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de website en de Content te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers of het Ministerie van Justitie en Veiligheid zou kunnen schaden of die het goede functioneren van de website of de Content zou kunnen aantasten. Het is niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de website gebruik te maken die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

Juistheid en volledigheid

Hoewel ernaar gestreefd wordt om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de Content juist en volledig is op het moment waarop de Gebruiker deze raadpleegt of dat de Content na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Ook kunnen aan de Content geen rechten en plichten worden ontleend. Dit geldt zowel voor de Content op de website zelf, als voor op deze Content gebaseerde antwoorden op door gebruikers gestelde vragen.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de Content; (b) schade als gevolg van het gebruik van de Content; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Selectie van de informatie op de website

De vermelding van organisaties op deze website gebeurt op basis van zorgvuldige selectie door een redactiecommissie, bestaande uit (vertegenwoordigers van) het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland en CoMensha. De vertegenwoordigers in de redactiecommissie leggen over deze selectie en over overige inhoudelijke wijzigingen verantwoording af binnen hun eigen organisatie. Met betrekking tot de op te nemen organisaties, worden alleen organisaties opgenomen op de website, die een specifieke rol vervullen voor slachtoffers van mensenhandel, of organisaties die een generiek ondersteuningsaanbod voor slachtoffers bieden waar slachtoffers van mensenhandel direct gebruik van kunnen maken. Opname op deze website impliceert geen goedkeuring of kwaliteitsoordeel van specifieke organisaties vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid of één van de andere redactiecommissieleden. Er kunnen geen rechten of plichten worden ontleend aan opname op de website.

Beschikbaarheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid spant zich in om deze website en de Content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar website en/of (delen) van de Content.

Hyperlinks

Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is niet verantwoordelijk voor de Content van deze website, en biedt dan ook geen garanties, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de Content op dergelijke websites en/of servers.

Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de Content, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s en de grafische vormgeving van de website, berusten bij het het Ministerie van Justitie en Veiligheiden/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het niet toegestaan om de Content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de Content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar deze website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers deze website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Door u verstrekte informatie

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoudt zich het recht voor om de door u aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de website, indien aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland, CoMensha, overige internetgebruikers, of andere derden.

Wijzigingen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar website en deze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter