Helaas komt het in mensenhandelzaken geregeld voor dat er onvoldoende bewijs verzameld kan worden om over te gaan tot vervolging of dat de rechter mensenhandel niet bewezen acht en daarom niet over kan gaan tot een veroordeling. Dit wil echter niet zeggen dat er geen sprake is van slachtofferschap. Slachtoffers moeten daarom ook na een vrijspraak of sepot ondersteuning kunnen krijgen.

Rechten/regelingen

Ook wanneer de dader niet veroordeeld is, kunnen slachtoffers van mensenhandel een aanvraag voor een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden indienen. Het slachtoffer komt hiervoor in aanmerking wanneer:

  • de rechtszaak nog loopt en het slachtoffer 3 jaar of langer in het bezit is van een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de verblijfsregeling mensenhandel;
  • er bijzondere, individuele redenen zijn om het slachtoffer in Nederland te laten verblijven (zoals bijvoorbeeld risico op represailles bij terugkeer).

Zo lang als de aanvraag voor een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden loopt, houden slachtoffers recht op zorg en opvang en een eventuele uitkering.

Voor slachtoffers met rechtmatig verblijf in Nederland geldt dat zij op grond van de wmo recht hebben op opvang en ondersteuning. Een slachtoffer mensenhandel kan daarnaast behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van financiën, zoals bij het aanvragen van huurtoeslag, bijstand, schuldsanering, enzovoorts. Het gaat hierbij veelal om algemene voorzieningen, die los staan van het zijn van slachtoffer van mensenhandel, maar waarvoor wel rechtmatig verblijf vereist is. De zorgcoördinatoren of CoMensha kunnen adviseren op dit terrein, en doorverwijzen naar de relevante instanties.

Slachtoffers kunnen ook na vrijspraak of een sepot recht hebben op een schadevergoeding. Voor meer informatie hierover zie de pagina compensatie.