Om daders te kunnen opsporen en vervolgen is het van groot belang dat slachtoffers aangifte doen. Mensenhandel kan ambtshalve worden opgespoord en vervolgd. Mensenhandel is geen klachtdelict en daardoor is het doen van een aangifte is niet perse noodzakelijk. Het verhaal van het slachtoffer is echter vaak nodig om voldoende opsporingsindicaties te verkrijgen en de dader daadwerkelijk te kunnen opsporen en vervolgen.

Slachtoffers van mensenhandel die aangifte willen doen, kunnen terecht bij de bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie, waar gecertificeerde rechercheurs werken.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt aangiftes van slachtoffers van arbeidsuitbuiting op. Voor anonieme meldingen van arbeidsuitbuiting kan contact opgenomen worden met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie.

U kunt ook anoniem melding doen van mensenhandel bij Meld Misdaad Anoniem.

Rechten/regelingen

Het doen van aangifte kan erg ingrijpend zijn voor slachtoffers, doordat zij over hun ervaringen moeten vertellen. Slachtoffers worden daarom op verschillende manieren beschermd. In de Aanwijziging mensenhandel van het Openbaar Ministerie (OM) is opgenomen dat er sprake moet zijn van passende bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheid en gezondheid van het slachtoffer. Dit betekent dat indien dit in het belang van het slachtoffer is:

  • Ondervragingen zonder onnodige vertragingen plaatsvinden,
  • Het aantal ondervragingen beperkt blijft.
  • Vermeden moet worden dat ondervragingen worden herhaald.

Voor minderjarige slachtoffers geldt daarnaast het volgende:

  • Indien mogelijk wordt het minderjarige slachtoffer steeds door dezelfde personen ondervraagd
  • Indien mogelijk vindt de ondervraging plaats in een daarvoor ontworpen of aangepaste ruimte.
  • Het slachtoffer mag zich tijdens de ondervraging laten vergezellen door een vertegenwoordiger of een volwassene naar keuze (behoudens uitzonderingen)
  • Indien mogelijk, worden er video-opnamen gemaakt van de ondervraging van het minderjarige slachtoffer of de minderjarige getuige, die als bewijs kunnen worden gebruikt in de strafprocedure.

Op aangiften van mensenhandel is de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten van toepassing. Van verhoren moeten altijd geluidsopnamen worden gemaakt. Indien het een kwetsbaar slachtoffer betreft (minderjarigen onder de 16 jaar en personen met een verstandelijke beperking of cognitieve functiestoornis), moeten er video-opnamen worden gemaakt. Indien de minderjarige onder de 12 jaar is, wordt het verhoor in een kindvriendelijke studio afgenomen.

Organisaties