Ondersteuning minderjarigen

De ondersteuning van minderjarige slachtoffers, inclusief slachtoffers van loverboys, verdient bijzondere aandacht. In aanvulling op de voorzieningen voor alle slachtoffers van mensenhandel, gelden bij de ondersteuning van minderjarige slachtoffers enkele bijzondere regelingen of aandachtspunten.

Rechten/regelingen

Kinderbeschermingsmaatregelen en voogdij

Voor binnenlandse minderjarige slachtoffers en minderjarige slachtoffers uit EU-landen zijn de reguliere (kinderbeschermings-)maatregelen van toepassing ( Jeugdzorg Nederland). Nidos heeft de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel.

Opvang

Als het gaat om opvang, zijn voor binnenlandse minderjarige slachtoffers en minderjarige slachtoffers uit EU-landen ook de reguliere voorzieningen van Jeugdzorg Nederland beschikbaar. Voor de specifieke doelgroep van slachtoffers van loverboys is bij enkele opvanginstellingen gespecialiseerde opvang beschikbaar. De commissie Azough heeft een kwaliteitskader opgesteld voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel, is de Beschermde Opvang beschikbaar. Nidos beslist of een minderjarige vreemdeling in de Beschermde Opvang wordt opgevangen: dit gebeurt bij de geringste indicatie van mensenhandel. Slachtoffers in de Beschermde Opvang krijgen wekelijks een kleine financiƫle vergoeding en zijn verzekerd tegen ziektekosten.

Op onze pagina Opvang, vindt u meer meer informatie over opvang voor alle slachtoffers van mensenhandel.

Strafproces

Bij de opsporing en vervolging, zoals bij het horen van slachtoffers, gelden enkele bijzondere bepalingen rond minderjarigen. In de Aanwijzing Mensenhandel is opgenomen dat minderjarige slachtoffers tijdens het strafrechtelijk proces extra moeten worden beschermd. Voor hen geldt daarom, naast de reguliere voorzieningen, het volgende:

  • Indien mogelijk wordt het minderjarige slachtoffer steeds door dezelfde personen ondervraagd.
  • Indien mogelijk vindt de ondervraging plaats in een daarvoor ontworpen of aangepaste ruimte.
  • Het slachtoffer mag zich tijdens de ondervraging laten vergezellen door een vertegenwoordiger of een volwassene naar keuze (behoudens uitzonderingen).
  • Indien mogelijk, worden er video-opnamen gemaakt van de ondervraging van het minderjarige slachtoffer of de minderjarige getuige, die als bewijs kunnen worden gebruikt in de strafprocedure.

Lees meer over rechten en regelingen gedurende het strafrechtelijk proces voor alle slachtoffers van mensenhandel, op de pagina Strafrechtelijk proces.

Verblijf in Nederland

Minderjarige slachtoffers van mensenhandel zonder verblijfstatus kunnen gebruik maken van dezelfde regelingen als meerderjarigen (zie Verblijf in Nederland). Nidos begeleidt alleenstaande minderjarigen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra het minderjarige slachtoffer een verblijfsvergunning krijgt, kan er aanspraak gemaakt worden op opvang via de reguliere jeugdzorginstellingen. Als slachtoffers met een lopende asielaanvraag de leeftijd van 18 jaar bereiken, worden ze opgevangen in de reguliere opvang voor asielzoekers. Als het slachtoffer geen verblijfsvergunning krijgt, is het bij terugkeer van minderjarigen een voorwaarde dat er adequate opvang beschikbaar is in het land van herkomst.

Preventie