Compensatie

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel emotionele, fysieke als materiële schade lijden. Om hen tegemoet te komen zijn er schadevergoedingsregelingen. Ook wanneer de dader niet veroordeeld wordt, zijn er mogelijkheden om financiële tegemoetkoming te krijgen. Compensatie kan bestaan uit vergoeding van materiële en/of immateriële schade van een slachtoffer.

Rechten/regelingen

Een slachtoffer van mensenhandel kan op drie manieren een schadevergoeding krijgen:

  • Via het strafproces tegen de dader: Het slachtoffer kan zich als benadeelde partij voegen in het strafproces en een vordering indienen tegen de verdachte. Daarnaast kan de rechter ook op verzoek van het Openbaar Ministerie of ambtshalve een schadevergoedingsmaatregel opleggen.
  • Door middel van een civiele procedure: Wanneer de rechter geen schadevergoedingsmaatregel oplegt of wanneer er sprake is van vrijspraak of een sepot, kan het slachtoffer ook via een civiele procedure bij de burgerlijk rechter de schade op de dader verhalen. Het slachtoffer is er dan echter bij een positief vonnis zelf verantwoordelijk voor dat de schadevergoeding ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.
  • Uitkering Schadefonds Geweldsmisdrijven: Het slachtoffer kan een aanvraag indienen bij het Schadefonds geweldsmisdrijven voor een eenmalige uitkering als financiële tegemoetkoming voor opgelopen schade. De uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000.

Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie hebben de plicht om het slachtoffer te informeren over de mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen.