Opvang

Slachtoffers van mensenhandel moeten kunnen rekenen op goede hulp en opvang in een veilige omgeving. In het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat alle gemeenten beleid ontwikkelen voor de aanpak van mensenhandel. Daarbij is het noodzakelijk om de zorg en opvang goed ingeregeld te hebben voor slachtoffers.

Bij de VNG is een projectleider aangesteld die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak van mensenhandel. De projectleider zal onder andere zorg dragen voor een landelijk dekkende zorgstructuur voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast is er ook een projectleider aangesteld door CoMensha die de kennis en expertise over mensenhandel in Nederlandse gemeenten zal bevorderen en gemeenten zal stimuleren en ondersteunen waar nodig.

Rechten/regelingen

Maatwerk voor slachtoffers

Voor verschillende categorieën slachtoffers van mensenhandel zijn er verschillende soorten opvangvoorzieningen. Het uitgangspunt is maatwerk voor het slachtoffer. Voor gedetailleerde informatie over de soorten opvang of waar een specifiek slachtoffer het best kan worden ondergebracht, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator in uw regio, of met CoMensha. Zij beschikken over het beste overzicht van het (regionale) opvangaanbod en de specifieke voorzieningen voor specifieke categorieën slachtoffers.

Vanaf oktober 2019 zijn er 36 nieuwe opvangplekken in vijf gemeenten gerealiseerd voor slatoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking.

Slachtoffers met rechtmatig verblijf

Op grond van de Wmo hebben slachtoffers met rechtmatig verblijf, waaronder ook slachtoffers met een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de verblijfsregeling mensenhandel, recht op dezelfde opvang als Nederlandse slachtoffers. Deze slachtoffers mogen daarnaast op grond van de Wet arbeid vreemdelingen werken of een opleiding volgen. Indien nodig hebben ze op grond van artikel 11, lid 2 van de Participatiewet recht op bijstand.

Slachtoffers in de bedenktijd

Slachtoffers in de bedenktijd hebben op grond van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) recht op een maandelijkse toelage ter hoogte van de Nederlandse bijstandsuitkering (uitgekeerd door het COA). Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en Bijstand vermelde normbedragen. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten.

Slachtoffers in de asielprocedure

Slachtoffers die een asielprocedure hebben lopen, hebben recht op opvang in een asielzoekerscentrum. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, tot hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. In een opvangcentrum heeft de asielzoeker toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en wasruimten en computers. Ook krijgen asielzoekers op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva) wekelijks leefgeld.

Organisaties

Voor de verschillende categorieën slachtoffers van mensenhandel geldt dat de volgende organisaties opvang en ondersteuning kunnen bieden. Dit is geen volledig overzicht, enkele belangrijke spelers bij de verschillende categorieën worden benoemd. Voor advies over de beste opvangvoorziening verdient het altijd aanbeveling om contact op te nemen met de zorgcoördinator in uw regio, of met CoMensha.

Minderjarige slachtoffers met rechtmatig verblijf

Bij minderjarige slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit, of met rechtmatig verblijf, kan voor ambulante ondersteuning contact worden opgenomen met Jeugdzorg Nederland.
Er zijn verschillende instellingen die, al dan niet naast andere vormen van opvang, gespecialiseerde opvang bieden voor minderjarige binnenlandse slachtoffers (bijvoorbeeld van loverboys):

Minderjarige slachtoffers zonder rechtmatig verblijf
Bij alleenstaande minderjarige slachtoffers zonder rechtmatig verblijf kan contact worden opgenomen met Nidos, voor begeleiding of voor plaatsing in de Beschermde Opvang.

Meerderjarige slachtoffers met rechtmatig verblijf

Meerderjarige slachtoffers zonder rechtmatig verblijf

Mannen

Specifiek voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel is er de COSM bij Jade Zorggroep en in een aantal steden de mannenopvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en mensenhandel. Via de website www.mannenmishandeling.nl wordt doorverwezen naar de instellingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft, Zwolle en Tilburg.