Pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel

Pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel

Per 1 januari 2018 is bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven de pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van start gegaan. De pilot duurt een jaar.

Een speciaal ingerichte subcommissie brengt op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. In het deskundigenbericht staat of de commissie het wel of niet aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van mensenhandel. Het multidisciplinaire deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel kan bijdragen aan een meer geïnformeerde afweging van de IND bij de aanvraag tot voortgezet verblijf. Het bericht is één van de elementen die de IND betrekt bij de beoordeling van een aanvraag tot verblijf. Het leidt niet automatisch tot een toe- of afwijzing van een aanvraag tot verblijf. Het deskundigenbericht kan ook worden gebruikt voor andere voorzieningen waar slachtoffers van mensenhandel recht op hebben, bijvoorbeeld bepaalde gemeentelijke voorzieningen, specialistische zorg of een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De pilot heeft als doel om na te gaan of de commissie slachtofferschap mensenhandel daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen en of het deskundigenbericht van de commissie toegevoegde waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers.

De commissie slachtofferschap mensenhandel bestaat uit: een officier van justitie, de voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de voormalig directeur Stichting FairWork, een advocaat, een docent expert Criminologie bij Hogeschool InHolland, een professor Mensenhandel en Globalisering van INTERVICT en een medisch antropoloog.

De commissie slachtofferschap mensenhandel kan een aanvraag in behandeling nemen als:

  • het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie. Een slachtoffer is niet altijd in staat om aangifte te doen. De commissie kan een uitzondering maken wanneer het slachtoffer geen aangifte kon of wilde doen wegens ernstige bedreiging of een medische/psychische beperking;
  • de zaak op of na 1 januari 2018 geseponeerd is (hieronder vallen ook de vroegtijdige beëindigingen) of de verdachte op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) is vrijgesproken;
  • er sprake is van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland;
  • de aanvraag binnen 4 weken na de datum vermeld op de sepotbeslissing, de brief vroegtijdige beëindiging of het vonnis is ingediend.

Meer informatie over de pilot is te vinden op de website www.schadefonds.nl. Ook het aanvraagformulier is hier te vinden.